...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

 
 
 
 
BTCH WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZAPRASZA NA SZKOLENIE:

 

ZAGROŻENIE   KORUPCYJNE  DLA ORGANIZACJI  I  FIRM  WSZYSTKICH   TYPÓW  ORAZ BUDOWA   SYSTEMU  ANTYKORUPCYJNEGO

 

 W aktualnym kryzysie ekonomiczno - gospodarczo – społecznym o zasięgu ogólnoświatowym podstawowym zadaniem kadry menadżerskiej jest opracowanie i wdrożenie

 

ZARZĄDZANIA  RYZYKIEM  KORUPCJI W  KRYZYSIE

dla prawidłowego funkcjonowania firmy a także bezpieczeństwa oraz wszystkich pracowników.

 

Pragniemy Państwu na bazie najnowszych opracowań organizacji pozarządowych, a głównie CBA  oraz naszego doświadczenia oraz kryzysu wynikającego z panującej pandemii koronawirusa COVID -19, obowiązujących przepisów prawnych (kodeks KARNY, CYWILNY, SKARBOWY), a także już przygotowanych do wdrożenia,  przybliżyć temat zagrożeń korupcyjnych na jakie narażone są organizacje gospodarcze. 

Przedstawimy jak opracować i wdrożyć w firmach system antykorupcyjny. Elementy takiego systemu już są obowiązujące w gospodarce, a przygotowane do wdrożenia przepisy zobowiązywać będą do obowiązkowego opracowania i wdrożenia takiego systemu  praktycznie w wszystkich polskich firmach.

Narastająca korupcja pojawia się w coraz to nowych formach  cechach, metodach, rodzajach i etapach.

Korupcja jest zagrożeniem w każdym miejscu, w którym  podejmuje się  decyzje gospodarcze i administracyjne oraz  występują istotne informacje o realizowanych zadaniach statutowych.

Każdy pracownik w firmie czy urzędzie gdzie wydawane są  koncesje, pozwolenia, ulgi, licencje, sprawowane kontrole, wytwarzane są atrakcyjne produkty, czy realizowane usługi, lub  posiada albo ma dostęp do istotnych informacji  itp. narażony jest na działania korupcyjne. 

Korupcja w Polsce jest bardzo duża, z tendencją wzrostową i znacząco odbija się na gospodarce narodowej. Niepokojący wzrost zjawiska korupcji potwierdzają  dane z raportu CBA w 2017 r. Na bazie łącznych informacji z CBA, ABW, ŻW, Policji, SG, KAS łącznie zarejestrowano tylko w województwie pomorskim  597 przestępstw korupcyjnych. W Polsce szacuje się, że tylko na rynku zamówień publicznych straty wynoszą 11,8% PKB tj 236 mld zł. Według badań Instytutu Badań nad Demokracją  i Przedsiębiorstwem Prywatnym w 2017 r. przedsiębiorcy w Polsce ocenili, że średnio dodatkowe koszty w ich firmach z powodu korupcji wyniosły prawie 17,5%.

Powyższe dane potwierdzają i uświadamiają, że korupcja jest bardzo dużym problemem zagrożeniem.

Polsce w ostatnich latach instytucje nadzoru administracyjnego i gospodarczego uznały, iż zjawisko korupcji jest jednym z podstawowych problemów i zaczyna dominować w ich działaniach. To stanowisko oraz przyjęte akty prawne międzynarodowe uznane przez rząd Polski,  wymusiło tym samym opracowanie systemów prawnych, które na bieżąco są doskonalone aby przeciwdziałać temu zjawisku. Najważniejsze, które obowiązuję w Polsce to:

UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2014 r w sprawie  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019

oraz

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2019 – 2020

USTAWA z dn. 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY.

a także  kodeksy KARNY, CYWILNY, SKARBOWY, PRACY.

 

  W dniu 22 marca 2018 r. Unia Europejska wysłała do rządu polskiego ponaglenie w którym między innymi jest następujące zalecenie:

„Polska musi niezwłocznie osiągnąć postęp we wprowadzaniu najważniejszych zaleceń grupy roboczej OECD ds. przekupstwa, które nie zostały wdrożone pomimo upływu ponad czterech lat od przeprowadzenia w czerwcu 2013 r oceny stanu wdrożenia”

Rząd przygotował już odpowiednie projekty spełniające powyższe zalecenia Unii Europejskiej.

Najważniejsze w nich postanowienia między innymi to:

          

1 - Wdrożenie obowiązkowe systemów antykorupcyjnych w wszystkich  firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników pod groźbą  wysokich kar finansowych i administracyjnych dla firm i ich zarządów.

W praktyce na podstawie wdrożonego systemu przy zawieraniu umów o współpracy, kooperacji, itp. wszystkie pozostałe firmy także będą musiały mieć odpowiednie elementy takiego systemu, niezależnie od ich wielkości.

2 - Warunki stosowania klauzuli niekaralności to ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa  i zawiadomienia przez  UDZIELAJĄCEGO  INFORMACJĘ określanego jako SYGNALISTA, organowi powołanemu do ścigania przestępstw korupcyjnych zanim ten organ dowiedział się o jego popełnieniu.

Oznacza to, że SYGNALISTA  nie podlega karze.

Według badań ACFE, najczęściej źródłem informacji o zjawisku korupcji w firmach są anonimowe zgłoszenia od pracowników i stanowią one  39,1 %  wszystkich źródeł o nieprawidłowościach.

Wszystkie  powyższe  fakty  jednoznacznie  pokazują  wielkość zagrożenia  i odpowiedzialności nie tylko  karnej

 

DLA  KAŻDEGO ZARZĄDU  FIRMY I URZĘDU,

 za  

 NIE  REALIZOWANIE  POLITYKI  ANTYKORUPCYJNEJ.

 

Korupcja w firmie generuje straty dla firmy, a najważniejsze to:

 ▪ zawyżanie kosztów i straty finansowe

▪ gorsza jakość towarów i/lub usług

▪ opóźnienie w realizacji

▪ nieefektywna realizacja celów

▪ utrata wiarygodności

▪ mniejsza ilość otrzymywanych ofert oraz utrata części rynku

▪ obniżenie morale pracowników

▪ ryzyko prawne

▪ ryzyko utraty reputacji.

Na szkoleniu zaprezentujemy podstawowe najważniejsze miejsca korupcjogenne w organizacji firmy oraz etapy budowy działań antykorupcyjnych i wdrażania systemu. Etapy te nie są sztywnym planem prac. Mogą się pojawić nowe, lub niektóre być pominięte albo rozbudowane. Zawsze ze względu na charakter organizacji i jej wielkości oraz otoczenia te etapy określa kierownictwo firm.

 

Zarządy powinny odpowiedzieć na podstawowe trzy pytania dotyczące Waszych firm w tym zakresie:

  - Czy Wasza firma już spróbowała rozwiązać jakiś problem z niespodziewanym zdarzeniem korupcyjnym?

  - Czy codziennie zastanawiacie się jak uchronić ją przed zagrożeniami jakie niesie powszechne zjawisko korupcji?

  - Czy kryzys ekonomiczny, gospodarczy i pandemia Covid 19 oraz pojawiająca się z nią nieuchronna większa korupcja  może mieć ogromny wpływ na Wasze przedsiębiorstwo?

 

Jeżeli zarządy nie potrafią stanowczo i jednoznacznie pozytywnie odpowiedzieć na te pytania to wasze firmy i ich kadra kierownicza jest zagrożona.

Wszystko to rodzi ogromną potrzebę zastosowania specjalnych technik  zarządzania kryzysowego. Każda zmiana w prowadzeniu biznesu jest skomplikowana i wymaga współpracy wszystkich zatrudnionych na wielu płaszczyznach. To często od waszych decyzji zależy dalsze prowadzenie z sukcesem firmy i utrzymanie wielu stanowisk pracy. Zarządzanie w czasie kryzysu polega nie tylko na przygotowaniu potrzebnych działań, gdy takie zdarzenie nastąpi, ale przede wszystkim natychmiastowe działanie wyprzedzające.

Opracowanie i wdrożenie strategii  zarządzania  w kryzysie pandemii i  bezpieczeństwa   dalszego rozwoju mogą firmy dokonać we własnym zakresie. Jednak jak uczy nie tylko nasze doświadczenie, wiąże się to z długim okresem czasu opracowania i realizacji, a także popełnieniem wielu błędów wynikających z przyzwyczajenia, nawyków, subiektywnej oceny sytuacji wewnętrznej oraz wpływu otoczenia na działalność firmy. Przyczyny te powodują, że powstają podstawowe błędy wpływające na brak satysfakcjonujących wyników i nie osiągnięcie oczekiwanych choćby strategicznych minimalnych celów jakie postanowiły osiągnąć firmy.

 

Każdy kryzys powoduje w firmie niepokój, nerwowe reakcje, często nieprzemyślane decyzje, podejmowane, intuicyjne pod wpływem niespodziewanych przykrych impulsów. Taka nieprzemyślana reakcja menadżerów firmy powoduję jeszcze bardziej kłopotliwą sytuację i coraz bardziej negatywne skutki dla bieżących działań. Pogarszają się relacje  z klientami, dostawcami, administracją państwową, bankami, a także co najważniejsze demobilizują pracowników.

 

Należy dążyć do spokojnego zebrania możliwie wielu informacji i wykorzystać kryzys jako podstawę do rozwoju firmy w nowej sytuacji, w nowych warunkach. Określić jednoznacznie i elastyczne.

Wskażemy jak przygotować plan zarządzania kryzysowego ryzykiem korupcji w celu zapewnienia ciągłości i rozwoju prowadzonego biznesu.  

 

Szkolenia realizujemy w małych grupach (maks. 10 - osobowych), co gwarantuje:

 • zachowanie obowiązujących zasad epidemiologicznych,
 • komfort przyswajania wiedzy,
 • możliwość bieżącej konsultacji z prowadzącym.

 

Uczestniczy szkolenia nabędą umiejętność identyfikacji i neutralizacji zagrożeń korupcyjnych  w swojej organizacji poprzez:

 

 • zrozumienie specyficznych podstaw zarządzania ryzykiem korupcji w czasie kryzysu
 • wiedzę i umiejętności jak odnaleźć się na rynku w nowej rzeczywistości
 • umiejętność definiowania i rozpoznawania odpowiedniego działania firm na nowe tendencję na rynku związane z zwiększającym się zagrożeniem korupcyjnym
 • umiejętność zidentyfikowania głównych źródeł korupcji i ich stopnia zagrożenia dla swoich firm
 • umiejętność opracowania i wdrożenia polityki antykorupcyjnej
 • opracowania ramowego programu działań antykorupcyjnych i nadać im odpowiednią rangę w zależności od stopnia zagrożenia dla firmy
 • opracowania i przeprowadzenia adekwatnego dla sytuacji firmy szkolenia swoich pracowników
 • opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur/zasad i zabezpieczeń antykorupcyjnych
 • opracowania zasad staranności doboru pracowników uwzględniający wymogi wdrożonego systemu antykorupcyjnego
 • opracowanie zasad współpracy biznesowej z partnerami zewnętrznymi
 • opracowania i systemu kontroli i raportowania wdrożenia systemu antykorupcyjnego i jego funkcjonowania wraz z jego doskonaleniem oraz cykliczną oceną
 • możliwość uzyskiwania przewagi nad konkurencją
 • budowania korzyści wizerunkowe w otoczeniu społecznym i biznesowym

oraz otrzymają:

 • materiały szkoleniowe
 • podstawowe zasady budowy systemu antykorupcyjnego.

 

Nasze szkolenie kierowane głównie jest do:

dla właścicieli, menadżerów w firmach, zespołów zarządzania kryzysowego, dla wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących firmy

 

Gwarantujemy, że nasi uczestnicy wyniosą, że szkolenia nowo nabytą wiedzę co zwiększy ich doświadczenie i świadomość poradzenia sobie w nowej „antykorupcyjnej kryzysowej rzeczywistości” biznesowej oraz będą umieli stworzyć narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach niespodziewanych w przyszłości.

Potrafimy popatrzyć na trwające zmiany w sposób nietypowy, a także kompleksowy, powodujący możliwość odpowiedniego opracowania i wdrożenia w firmach niezbędnych strategii  na dziś i jutro.

Wiemy jakie należy przeprowadzać szkolenie, aby wykorzystać obecny oraz stworzyć nowy potencjał pracowników niezbędny w obecnej i przyszłej rzeczywistości. My wiemy, ale możemy i chcemy tą wiedzą podzielić się w firmami. Wasze działania na bazie opracowanych skutecznych oraz efektywnych długofalowych strategii, to także satysfakcja dla nas, na lepsze funkcjonowanie w gronie spokojnie rozwijających się firm w Polsce. To także jeden z pojawiającego się trendu rozwoju społecznego.

 

Zapraszamy na szkolenie dnia 08.10.2020 r. lub 23.10.2020 r. o godz. 9:00 cena kursu 690,00 PLN + VAT

Zgłoszenia: telefoniczne: 603 438 529 lub e-mail: biuro@btch.pl  

 

Dla drugiego i następnych pracowników z jednej firmy rabat 15%.

 

Dr inż. Natalia Jagodzińska

Mgr inż. Włodzimierz DębskiZapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl