...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dane potrzebne do wyceny oferty wdrożenia systemu/systemów:

rodzaj systemu zarządzania będą systemów (w przypadku ich zintegrowania)

rodzaj prowadzonej działalności

zakres wdrożenia wymagań normy

wyłączenia

wielkość zatrudnienia

lokalizacja (miejscowość) oraz wielkość organizacji (ilość lokalizacji)

W celu ustalenia czasu trwania wdrożenia oraz jego ceny prosimy o kontakt:

e-mail: btch@btch.pl

tel. 58 557 31 38

Procedura wdrażania systemów zarządzania

Kompleksowe wdrożenie systemów zarządzania oparte jest na przygotowaniu i realizacji projektu, szkoleniach personelu, współtworzeniu dokumentacji i pomoc w jej wdrożeniu, weryfikacji funkcjonowania wdrożeniowego systemu, przygotowania przedsiębiorstwa do auditu certyfikującego. Ponadto zapewniamy opiekę nad wdrożonym systemem, także po uzyskaniu certyfikatu.

Krok1

Zidentyfikowanie istniejących w organizacji schematów działań, obiegu dokumentacji, obowiązujących procedur, instrukcji, wzorów formularzy, systemu informatycznego i jego funkcjonalności.

Krok2

Wyznaczenie ram, zakresu, polityki, celów, działań, planów w ramach wdrażanego systemu zarządzania.

Krok3

Przygotowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem zadań i terminów realizacji.

Krok4

Przeprowadzenie szkolenia dla Kadry Zarządzającej, Pełnomocnika odpowiadającego za system oraz potencjalnych Zastępców Pełnomocnika.

Krok5

Konsultanci opracowują dokumentację systemową w oparciu o wymagania norm oraz na podstawie zebranych od Kierowników Komórek i Pracowników informacji dotyczących funkcjonowania danej firmy.

Krok6

Opracowane schematy procedur, obieg dokumntacji oraz zadania, funkcje i dostępy w systemach informatycznych przedstawiane są Pracownikom w formie szkoleń.

Krok7

Zaproponowane rozwiązania wprowadzane są do kultury organizacyjnej firmy, po czym analizowane są newralgiczne punkty funkcjonjowania systemu celem jego całkowitego dostosowania do działalności organizacji.

Krok8

Przeprowadzane są szkolenia dla auditorów wewnętrznych, których celem jest poznanie wymagań normatywnych, wymagań danego systemu oraz nabycie umiejętności i narzędzi do obiektywnego badania / auditowania systemu.

Krok9

Przeszkoleni Auditorzy wraz z Konsultantami przeprowadzają audity wewnętrzne mające na celu zweryfikowanie systemu przed przystąpieniem do certyfikacji. Przeprowadzany przeglad zarządzania jest podsumowaniem całego działania wdrożeniowego.

Krok10

W wyniku auditów i przegladu zarządzania wyznaczane zostają możliwości poprawy, które należy wprowadzć przed przystąpieniem do certyfikacji.

Krok11

Certyfikacja systemu prowadzona jest przez niezależną jednostkę certyfikującą, której celem jest sprawdzenie „działania” systemu oraz nadanie certyfikatu.

Krok12

Po audicie certyfikującym Konsultanci wraz z Pełnomocnikiem i Kierownikami komówek wprowadzają ewentualne dodatkowe rozwiązania wskazane przez Auditorów jednoski certyfikującej jako potencjały doskonalenia.

Krok13

Na życzenie Klienta, w zalezności od potrzeb, nasi Konsultanci prowadzą również po certyfikacji nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania w formie stałego pełnomocnictwa, okresowych auditów lub jednorazowych konsultacji.Zapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl