...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

Audit definiuje sie jako systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów z auditu, przy czym kryteriami auditu są to zestawy polityk, procedur, wymagań,a dowód z auditu stanowią zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do ich zweryfikowania.

Audit jest efektywnym oraz wiarygodnym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania jakością dzięki nastpującym zasadom auditowania:

  1. Postepowanie etyczne- oparte na zaufaniu, rzetelności i poufności - jest to podstawa profesjonalizmu;
  2. Rzetelna prezentacja- przedstawienie spraw dokładnie i zgodnie z prawdą, wnioski i zapisy z auditu oparte na faktach;
  3. Niezależność- jest podstawą bezstronności auditu i obiektywizmu stawianych wniosków z auditu;
  4. Należyta staranność zawodowa- auditorzy powinni wykazać staranność odpowiednią do ważności zadań;
  5. Podejście oparte na dowodach- ocena oparta na racjonalnych metodach uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditów.

Proces auditu opiera się na 3 fazach: przygotowawczej, realizacyjnej oraz końcowej.Zapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl