Gdzie jesteś:
Eko-Color

Eko-Color

eko_color_230x230Informacje o kliencie

Eko-Color Sp. z o.o. jest polskim producentem farb i lakierów proszkowych. Firma rozpoczęła produkcję w styczniu 2011 roku. Jej celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości farb proszkowych, opracowanych zgodnie z rynkowymi trendami. Eko-Color stosuje technologie najnowszej generacji i rygorystyczne standardy produkcyjne, gwarantujące osiągnięcie wymaganej jakości wyrobu. Firma bazuje na importowanych surowcach. Posiada nowoczesny park maszynowy – produkcyjny i laboratoryjny oraz doświadczonych fachowców, dzięki czemu jej wyroby już zyskały uznanie wielu klientów.

 

Potrzeby

Import surowców do produkcji wymusza permanentną kontrolę ich kosztów, ponieważ stanowią one podstawę kalkulacji ceny gotowego wyrobu. W tej sytuacji producent musi kontrolować nie tylko zmiany cen surowca w walucie, ale także zmiany kursu polskiego złotego w stosunku do innych walut. Przed wdrożeniem systemu Navireo obliczenia były prowadzone przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych. Złożoność, długotrwałość i brak automatycznej integracji z centralną bazą wymuszały wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Wydłużało to czas wykonywania operacji, generowało błędy wynikające z ręcznego wprowadzania i przenoszenia danych, a także zniechęcało do przeprowadzania wielowariantowych analiz. Brak wiarygodnego szacowania kosztów produkcji narażał firmę na straty finansowe, a niedoskonały system projektowania receptur wydłużał proces przygotowania produkcji. Firma potrzebowała rozwiązań optymalizujących i integrujących takie newralgiczne obszary jak: obsługa zamówień, sprzedaż, księgowość, produkcja i magazyn. Obieg dokumentów w tych obszarach jest bowiem podporządkowany specyficznym wymogom związanym z organizacją produkcji.

 

Wybór systemu

Firma poszukiwała aplikacji, która zintegruje i usprawni procesy biznesowe, a także zapewni najwyższą jakość i efektywność produkcji. Po wnikliwych analizach wybrano Navireo, który umożliwiał stworzenie spójnego systemu obejmującego: przyjęcie zgłoszenia klienta, opracowanie receptury, kalkulację kosztów produkcji, akceptację lub zwrot do korekty opracowanego projektu, przekazanie do produkcji, odebranie gotowego wyrobu z produkcji, składowanie i sprzedaż wyrobu.

 

Każdy z opisanych etapów jest zilustrowany w Navireo, a przejście do kolejnego wymaga potwierdzenia uprawnionego pracownika. Program kontroluje uprawnienia zgodnie z etapem obiegu dokumentów i funkcją osoby zalogowanej do systemu. Informacje są wprowadzane tylko raz i mogą być przetwarzane jednocześnie w innych obszarach systemu. Akceptacja sprowadza się do kliknięcia myszą, a odpowiednia informacja pojawia się automatycznie na ekranie monitora innego, zaangażowanego w proces pracownika.

 

Wdrożenie

W skład zespołu wdrażającego weszło 5 osób: 3 z firmy BTCh, 1 z firmy NemoSoft oraz 1 z firmy Eko-Color. Wdrożenie zostało poprzedzone dokładnym zapoznaniem się zespołu wdrażającego z aktualnym i przewidywanym obiegiem dokumentów, dokumentacją ISO, a także z przebiegiem procesu przygotowania produkcji. Następnie stworzono w formie pisemnej dokumentację, która stanowiła podstawę do skonfigurowania programu i przygotowania dodatkowych rozszerzeń.

Po zakończeniu tych prac rozpoczęto testowanie opracowanego wdrożenia. Ponowna analiza oparta na obserwacji pracy systemu wymusiła wprowadzenie zmian, które umożliwiły osiągnięcie końcowego efektu.

Realizacja tego planu musiała uwzględnić wiele niuansów charakterystycznych dla tego typu produkcji. Przykładem może być stosowanie odmiennej skali miar: produkt realizowany w ilości mg zawiera składniki dawkowane w ilościach i z dokładnością do setnych części grama. Przeprowadzane kalkulacje musiały także uwzględniać nieuniknione straty w trakcie produkcji.

 

Korzyści

„Dzięki Navireo wzmocniliśmy efektywność i zoptymalizowaliśmy proces produkcji. Obsługa systemu jest łatwa a interfejs przejrzysty, dzięki czemu nie tracimy czasu na długie szkolenia pracowników. Wdrażając Navireo, uzyskaliśmy spójny system organizujący pracę firmy – od przyjęcia zgłoszenia klienta, poprzez procesy przedprodukcyjne i produkcję, do sprzedaży gotowego wyrobu” – mówi Zygmunt Dyks, dyrektor generalny Eko-Color Sp. z o.o.

 

Jedną z najważniejszych korzyści jest opracowanie szybkiego sposobu wyliczania i aktualizacji kosztów związanych z produkcją. Podstawowymi kryteriami były w tym wypadku: zmienność kosztów surowca w walucie oraz zmienność kursu waluty. Wdrożony moduł obliczeniowy w radykalny sposób przyspieszył, uprościł i uwiarygodnił te kalkulacje. Ponownie warto podkreślić, że jego obsługa ogranicza się do kliknięcia lub przeciągnięcia myszą bez potrzeby obsługi klawiatury.

 

Stosowane urządzenia wymagają tzw. wsadu i wyprodukowania ściśle określonych ilości narzuconych przez ich specyfikę technologiczną. Ilości te odbiegają od zamówionych przez klienta. Navireo wspomaga w tej sytuacji planowanie produkcji, dostarczając niezbędnych informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na surowce i ich dostępności w magazynie. Dodatkowo automatycznie uwzględnia przepustowość urządzeń produkcyjnych, co pozwala na optymalne wykorzystanie ich wydajności. Dzięki wsparciu zapewnianemu przez system można łatwo przeanalizować różne warianty receptur, tak aby zoptymalizować wykorzystanie parku maszynowego i ograniczyć koszty przetrzymywania surowców do produkcji.

 

Plany na przyszłość

Po zakończeniu kolejnych inwestycji rozbudowujących park maszynowy Eko-Color planuje dalsze rozwijanie Navireo, m.in. wzbogacenie systemu o funkcjonalności do obsługi nowo powstałych potrzeb – głównie w zakresie przygotowania produkcji. Przewiduje się także bieżące wprowadzanie drobnych zmian i ulepszeń związanych z udoskonalaniem organizacji pracy w firmie.

Kontakt z nami

W dniu 24.12.2018r. firma będzie nieczynna. W dniu 31.12.2018r Firma będzie czynna do godz. 14:00

 

Adres firmy:

80-462 Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 23

Telefon:

+48 58 557 31 38

E-mail:

btch@btch.pl